§ 1.

Foreningens navn er “Liberal Alliance – lokalforeningen for Viborg kommune” med hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2. Medlemskreds

Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte Liberal Alliances politik.

§ 3. Formål

Lokalforeningen har til formål at samle alle som tilslutter sig, støtter og udbreder Liberal Alliances  politik lokalt, nationalt og internationalt.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Alle fremmødte medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede.

Stk. 3. Alle medlemmer af foreningen er valgbare på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af: 5 – 9 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens beslutning.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 2 uger før mødet afholdes.

Stk. 6. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 11.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.

Bestyrelsen foretager konstituering på første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen behandler budget og regnskab.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende.

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revision

§ 7. Opstilling af kandidater

Stk. 1. Foreningen har ansvaret for opstilling af kandidater til byrådet og arrangerer opstillingsmøde.

Valg af opstillingsform i forhold til valgloven godkendes af Liberal Alliances hovedbestyrelse.

Stk. 2. Liberal Alliances hovedbestyrelse har ansvaret for opstilling af kandidater til EU.

Stk. 3. Retningslinjer for opstilling af kandidater til regionerne fastlægges af Liberal Alliances hovedbestyrelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst 25 % af medlemmerne kræver det eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter det.

Stk. 2. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling og bestyrelsen skal foretage indkaldelsen senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom, med angivelse af dagsorden eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.

§ 9. Tegning af foreningen

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og to medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

§ 10. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder Liberal Alliances politik kan foreningen i samarbejde og godkendelse i storkredsforeningens bestyrelse ekskludere den pågældende. Såfremt foreningen eller storkredsforeningens bestyrelse ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen i Liberal Alliances landsforening beslutte eksklusionen. Beslutningerne træffes derved af 2/3 af lokalbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. En af foreningens foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til landsforeningens hovedbestyrelse.

§ 11. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringerne skal godkendelse af storkredsforeningen bestyrelse.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af oplæsning tilgå Liberal Alliances Landsforening.

Således vedtaget på generalforsamling den 4 juni 2012

Dirigent: Holger Vestergaard